Menu:

 

Oznam o dividendách :

 Oznamujeme všetkým podielnikom, ktorým neboli vyplatené dividendy, alebo si neprevzali dividendy na pošte aby si ich vo vlastnom záujme prevzali v kancelárii Urbáru každý štvrtok v úradných hodinách.

4.10.2016

 

Vyplácanie dividend za rok 2014:

Informácia o postupe pri prepočte podielov a hlasov za rok 2014

Prepočet dividend za rok 2014 - excelový súbor

 

Vyplácanie dividend za rok 2013:

Výpočet dividend za rok 2013.pdf

 

Vyplácanie dividend za rok 2012:

Dividendy sú každoročne vyplácané cez Slovenskú poštu a.s. prostredníctvom peňažného poukazu na výplatu. Dividendy sa vyplácajú v úhrne za všetky tri spoločenstvá jedným peňažným poukazom. Valné zhromaždenie dňa 26.04.2013 schválilo nasledovné vyplatenie dividend za kalendárny rok 2012

Urbár pozemkové spoločenstvo 0,03 Eur / 1 podiel
Pasienkové spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo 0,0066 Eur / 1 podiel
Komposesorát, pozemkové spoločenstvo 0,32 Eur / 1 podiel

Dividendy za účtovné obdobie 2012 boli vyplatené dňa 29.08.2013. Celkom bolo vyplatené 26 335,33 Eur.

 

Dividendy a zdravotné poistenie

           

Upozorňujeme členov, že ak podiel na zisku vyplatí členovi pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou, tento podiel sa nepovažuje za dividendu na účely platenia zdravotného poistenia. Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou nie je typickou obchodnou spoločnosťou, ale vytvorená podľa zákona č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách a nie podľa Obchodného zákonníka. Teda tento príjem nemusí člen oznámiť do zdravotnej poisťovne a odvody z tohto príjmu platiť nebude.