Menu:

Info :

 

Stanovy :

PRACOVNÁ VERZIA Stanovy pozemkového spoločenstva - 12.5.2017

K pracovnej verzií Stanov pozemkového spoločenstva môžu podielníci naších pozemkových spoločenstiev podávať pripomienky a nové návrhy, čo by ešte malo byť súčasťou pripravovaných Stanov spoločenstva do 30. 09. 2018

Turany, dňa 25. 03. 2018