Menu:

Informácie:

Správa o činnosti 1992-2012

Správa o činnosti 1992-2012.pdf

 

Finančné výkazy 2013.pdf

 

 

O nás :

Urbárska spoločnosť Turany bola založená 9. augusta 1992 na Valnom zhromaždení členov. Ešte predtým ako Urbárska spoločnosť začala obhospodarovať lesné pozemky a trvalé trávne porasty o výmere 1806ha bolo potrebné prinavrátiť vlastnícke a užívacie práva. Výbor Urbáru v súlade so zákonom 229/9i Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku vynaložil veľké úsilie o prinavrátenie týchto vlastníckych a užívacích práv od Štátnych lesov Martin, Vojenských lesov a majetkov Pliešovce a od bývalého Štátneho majetku Martin. Bol to proces zložitý a zdĺhavý s úspešným koncom.
Po účinnosti zákona číslo 181/95 Z.z.. o pozemkových spoločenstvách v roku 1995 došlo k zmene Urbárskej spoločnosti Turany. Boli založené samostatné spoločenstvá a to Urbár, pozemkové spoločenstvo Turany, Pasienkové spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Turany a Komposesorát, pozemkové spoločenstvo Turany. Všetky tri spoločenstvá sú spoločenstvá s právnou subjektivitou.
V našich spoločenstvách máme vypracovaný a schválený lesný hospodársky plán na obdobie 10 rokov. Na základe tohto plánu hospodárime v lese, vykonávame ťažbu drevnej hmoty, zabezpečujeme a vykonávame lesopestebné práce a zakladáme nové porasty pre budúce generácie.
Naše lesné porasty sa nachádzajú na úpätí Malej Fatry. Obhospodarovanie lesa je pomerne zložité a to z dôvodu výškovej členitosti a strnulosti terénov našich porastov. Drevinové zastúpenie tvoria 70% listnaté dreviny s prevahou buka, primiešaním brezy a javora, 30% tvoria ihličnaté dreviny s prevahou smreka a s primiešaním jedle, smrekovca a borovice.
Taktiež obhospodarujeme lesné pozemky pod Veľkým a Malým fatranským Kriváňom, ktoré sú zarastené kosodrevinou, vysokohorským smrekom a na veľkých plochách rastú čučoriedky a brusnice. Kedysi v nedávnej minulosti na holiach pod Kriváňmi sa vypásal dobytok a ovce.
Na ťažbu je používaná lesná technika a to lesný kolesový traktor, lesné lanovky a z časti aj konské poťahy.
Pre sprístupnenie lesných porastov na úpätí Malej Fatry sme vybudovali lesné cesty z fondov Európskej únie a to prašnú lesnú cestu Jánošíkova skala, ktorá vedie od Matejcovej smerom do Tiešňav, na Pálenicu, Drgovú a Rovne a bezprašnú asfaltovú lesnú cestu do porastov Baricé bok.
Je potrebné upravovať a udržiavať aj ďalšie lesné cesty, ktoré sú nevyhnutne potrebné na hospodárenie v lesoch. Vybudované lesné cesty slúžia aj našim členom a občanom na zber lesných plodov.
Lesné pozemky a trvalé trávne porasty majú v prenájme poľovníci, ktorí sú organizovaní v Poľovníckom združení Kriváň Turany. V lesoch žije lesná zver a to hlavne jelenia, srnčia a diviačia, vyskytuje sa aj rys, vlk a v poslednom období sa veľmi rozmnožil medveď.
Taktiež trvalé trávne porasty na základe nájomnej zmluvy obhospodaruje AFG s.r.o., Dĺžiny 122/40, 039 18 Turčianske Teplice.
Pre efektívne hospodárenie spoločenstiev Urbár, Pasienkové spoločenstvo a Komposesorát sa uzatvorila zmluva o združení a vzájomnej spolupráci za účelom racionálneho hospodárenia a využitia výrobných prostriedkov, starostlivosti o lesné pozemky na dosiahnutie účelu, ktorým je hospodárenie za nižších nákladov na spoločnom majetku členov spoločenstiev. Na základe zmluvy vytvárame priaznivú ekonomickú situáciu tak, aby ani jedno spoločenstvo nebolo stratové. Samozrejme v súlade so zmluvou zabezpečujeme plnenie lesného hospodárskeho plánu. Zabezpečovať účel sledovaný touto zmluvou sú oprávnené a povinné zmluvné strany, ktoré zastupujú ich štatutárny zástupcovia, členovia výborov Urbáru, Pasienkového spoločenstva a Komposesorátu, sídlo Urbársky dom, ul. Osloboditeľov 139, 038 53 Turany.