Menu:

Vítame Vás na webovej stránke urbárskych spoločenstiev Turany nad Váhom. Prajeme Vám príjemne strávený čas na našej webovej stránke.

 

 

OZNÁMENIE PONUKY

Výbor Urbáru, pozemkového spoločenstva Vám zverejňuje ponuku na odpredaj spoluvlastníckeho podielu od vlastníka podielov Urbáru poz. spol. Turany

Podiely:

Urbár, pozemkové spol.- LV 3908 1 758 podielov

22 426,10 m2

Vlastník uvedeného podielu požaduje cenu za odkúpenie min. 1,– Euro za m2.
Podiely možno odkúpiť aj po čiastkach, ale v najmenšej výmere 2 000 m2.


Záujemcovia o odkúpenie sa môžete prihlásiť na Urbári p. s. Turany alebo aj na email- urbar.turany@centrum.sk do 30. 04. 2019.

Ing.Ľuboslav Kapusta, predseda - zverejnené 9.4.2019

Od 12.4.2019 od 15:00 hod. je ODVOLANÝ čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

... kompletný text odvolania

zverejnené 13.4.2019

 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 5.apríla 2019 od 08:00 hod. do odvolania

.... kompletný text vyhlásenia

zverejnené 4.4.2019

Pozvánka 2019

Urbár, pozemkové spoločenstvo, Pasienkové spoločenstvo,
pozemkové spoločenstvo a Komposesorát, pozemkové spoločenstvo Turany pozýva všetkých svojich členov na

ZASADNUTIE ČIASTKOVÉHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

ktoré sa uskutoční v dňoch 06.apríla 2019 (sobota) o 14:00 hod (prezentácia od 12:30 hod) v kultúrnom centre Turany (bývalá jedáleň v časti Drevina), ulica Budovateľská
a 26. apríla 2019 (piatok) o 09:00 hod. na RO Slovenského pozemkového fondu v Martine, ulica Bottova 23, Martin, (táto čiastková schôdza je z procesnej požiadavky SPF)

- Kompletný text pozvánky s programom

 

Žiadame podielnikov, ktorí budú mať k zverejneným Stanovám pripomienky, aby nám ich doručili najneskôr do 20. 3. 2019 buď osobne, alebo emailom.

- Stanovy Urbáru

- Stanovy Pasienkového spoločenstva

- Stanovy Komposesorátu

 

- Zmluva o založení spoločenstva - Urbár

- Zmluva o založení spoločenstva - Pasienkové spoločenstvo

- Zmluva o založení spoločenstva - Komposesorát

Ing. Ľuboslav Kapusta, predseda

zverejnené 4.3.2019

Správa VZ 2019 - ekonomika

Správa VZ 2019 - tabuľky

Správa o plnení PSL  a hospodárení v lese za rok 2018 - Urbár

Správa o plnení PSL a hospodárení v lese za rok 2018 - Pasienkové spoločenstvo

Správa o plnení PSL a hospodárení v lese za rok 2018 - Komposesorát

Ťažba za rok 2018- Urbár, p. s. Turany

Ťažba za rok 2018- Pasienkové spoločenstvo, p. s. Turany

Ťažba za rok 2018- Komposesorát p. s. Turany

Vyťažené množstvo dreva za roky 2014- 2018 -Urbár, p. s. Turany

Vyťažené množstvo dreva za roky 2014- 2018 - Pasienkové spoločenstvo, p. s. Turany

Vyťažené množstvo dreva za roky 2014- 2018 - Komposesorát p. s. Turany

 

Ing. Ľuboslav Kapusta, predseda

zverejnené 8.3.2019

Oznam

Výbor Urbáru, p. s. Turany, oznamuje svojim členom, ktorí brali palivové drevo v roku 2018, aby prišli vyúčtovať zálohovú platbu za dodané drevo, a to každý utorok od 15:00 do 17:00 hod., najneskôr do 18. 12. 2018

Ing. Ľuboslav Kapusta, predseda

zverejnené 5.11.2018

Zápisnice a uznesenia z 2. riadneho Valného zhromaždenia členov Urbáru a členov Pasienkového, pozemkového spoločenstva Turany ktoré sa konalo dňa 19. 5. 2018 bolo zverejnené na tejto stránke

zverejnené 21.06.2018

Odpoveď k diskusnému príspevku z VZ zo dňa 19.05. 2018 podielnikov RNDr. Tereková a Ing. Beňo, ohľadom nákladov na právne služby za rok 2017. 

Prehľad úkonov AK JUDr. S. Tatarková - 2017

zverejnené 4.06.2018

Výbor Urbáru, p. s. Turany oznamuje svojím členom, že výdaj povoleniek na listnaté vlákninové drevo sa uskutoční

dňa 29. 05. 2018 v čase od 14.- 17. hod. v kancelárií Urbáru


Drevo sa bude vydávať, v zmysle uznesenia z VZ, podľa podielov v cene 33 €/ m3+ DPH. Podielnik si môže dokúpiť max. do celkového množstva 6 m3 vlákninového dreva, ktoré bude učtované v trhovej cene, čo je 44 €/ m3+ DPH.
Zálohová platba sa bude odvíjať od množstva dreva podľa podielov, max. však v sume 320 euro.
Odvoz dreva si zabezpečí každý podielnik na vlastné náklady.
Následne sa budú povolenky vydávať každý utorok v čase od 14- 17 hod. do konca októbra 2018.

V Turanoch dňa 24. 05. 2018

Ing. Ľuboslav Kapusta, predseda

Komposesorát p.s.- zápisnica, správa MK, uznesenie z VZ 24.3.2018

zverejnené 24.04.2018

PRACOVNÁ VERZIA Stanovy pozemkového spoločenstva - 12.5.2017

K pracovnej verzií Stanov pozemkového spoločenstva môžu podielníci naších pozemkových spoločenstiev podávať pripomienky a nové návrhy, čo by ešte malo byť súčasťou pripravovaných Stanov spoločenstva do 30. 09. 2018

Turany, dňa 25. 03. 2018

 

ZOZNAM NEVYPLATENÝCH POŠTOVÝCH POUKAZOV NÁJOMNÉ r.2017 - VRÁTENÉ SPAŤ

zverejnené 2.03.2018

 

Oznam :

Oznamujeme svojím členom, že úradné hodiny sú stanovené na dni:


Pondelok 14:00 - 16:00
Utorok 14:00 - 16:00
Štvrtok 14:00 - 16:00

 

4.10.2016

 

----------------------------------------------------------------

Vážení členovia,

znenie § 18 Zákona o pozemkových spoločenstvá č. 97/2013 Z.z. zaväzuje spoločenstvá viesť zoznamy členov a taktiež zaväzuje členov oznámiť vznik členstva a to konkrétne do 2 mesiacov od vzniku členstva v spoločenstva. Nanešťastie je veľa členov, ktorí si túto povinnosť nesplnili. Touto cestou žiadame všetkých nových členov, aby si túto povinnosť plnili a to písomne na poštovú adresu, písomne e-mailom na urbar.turany@centrum.sk, alebo osobne prišli do kancelárie Urbáru. Ďakujeme.

„(1) Spoločenstvo vedie zoznam. Do zoznamu sa zapisuje meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, dátum a právny dôvod vzniku členstva v spoločenstve a dátum zápisu do zoznamu.
(2) Do zoznamu sa zapisujú všetky zmeny evidovaných skutočností vrátane zmien v členstve spoločenstva. Členovia spoločenstva a fond sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku. Spoločenstvo je povinné zapísať do zoznamu zmeny evidovaných skutočností do piatich dní odo dňa ich nahlásenia.“